Du er her: HomeGeneralforsamlingen

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  5. Forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Alléparken Blok B&C kan hentes under menupunktet >Bestyrelsen >Dokumenter

Materiale fra de seneste generalforsamlinger ses under menupunkt >Generalforsamlingen >Referater og bilag

 

Gå til toppen