Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
  4. Forelæggelse af budget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
  5. Forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Der kan afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvis det ønskes af enten den ordinære generalforsamling; et flertal af bestyrelsens medlemmer; 25% af andelshaverne eller administrator. Der skal i så fald angives en dagsorden i forbindelse med ønsket.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 21 dages varsel, der dog ved ekstraordinære generalforsamlinger om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidspunktet for næste generalforsamling findes i folderen “generalforsamlinger” under menupunktet  >Dokumenter

Vedtægter foreningen og materiale fra de seneste generalforsamlinger ses i folderen under menupunktet  >Dokumenter